افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

خود در گیری

چهارشنبه 13 آبان 1388 13:29 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

 من به وضع موجود اعتراض دارم، اما به مبانی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته سران سبز اعتقاد ندارم. به نظر شما من چه رنگیم پس؟