افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

هر جا دلت خواست ماژیک بکش.

سه‌شنبه 10 آذر 1388 12:57 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

به فرض که همه دامنهای کوتاه و همه آستینهای حلقه ای و لباسهای دکلته کتابهای آموزش زبان را با ماژیک بپوشانی. با فرهنگی که دارد منتقل می کند چه می کنی؟  با تمرینهایی که باید در جوابش بنویسی "امشب قرار است با دوست پسرم بروم پارتی" چه می کنی؟  

هیچ، هیچ کاری نتوانسته ای و نمی توانی بکنی. سالهاست که هوش و حواست متمرکز به یقه ها و پاها ست.  

پس تو ماژیکت را بکش، ملت هم پارتی شان را می روند!