افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

کاربرد علوم در زندگی روزمره

شنبه 8 خرداد 1389 19:27 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 5 نظر چاپ

   حاصل 19 سال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و رادیکال و سینوس و کسینوس و فاکتوریل و افراز و زیر مجموعه و حد و پیوستگی و مشتق و هندسه فضایی و لاگرانژ و گرادیان و معادلات دیفرانسیل وانتگرال ساده و دوگانه و سه گانه و رویه و استوکس و دایورژانس و ریاضیات عالی مهندسی ام این است که راننده آژانس ساعت 2:30 صبح با این توجیه که بین 12 شب تا 6 صبح 25% به قیمتها اضافه می شود و با یک حساب سرانگشتی به جای هشت هزار تومان، دوازده هزار تومان پیاده ام کند و من هم خوشحال و خندان از اینکه آژانس سر کوچه همیشه تخفیف می دهد زنگ در را فشار بدهم.