افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

زن یا مرد؟

شنبه 3 مهر 1389 11:41 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

زن و مرد بودنمان را کروموزوم ها و هورمونها تعیین کرده اند، انسانیتمان را روح الهی مان. 

اسیر هورمون و کروموزوم نباشیم.