افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بدون مقدمه

چهارشنبه 10 آذر 1389 21:31 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

 

اگرجانی در تن، پولی در جیب و عقلی در سر دارید این یکی دو روزه را از تهران جیم شوید. 

عکس بالا مریوط به امروز دهم آذرماه هشتادو نه ساعت 14:30 است که توسط اینجانب دور از چشم مهماندار با موبایل گرقته شده. بدانید و آگاه باشید که واقعیت به مراتب فجیع تر از عکس حاضر است که متاسفانه در لنز دوربین موبایل جا نشد.