افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

یادتان باشد

شنبه 8 آبان 1389 12:05 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

   یادتان باشد قبل از ترمز زدن دم در باغهای کنار جاده چالوس جهت زدن چایی، احیانن قلیانی، تنقلاتی چیزی به بدن، اول از همه از نگهبان دم در بپرسید آنجا سورو سات دستشویی به راه هست یا نه تا بعد از خوردن دو لیوان پر چای و نبات و مخلفات و نشستن کنار رودخانه و رسوخ خنکای یک عصر پاییزی در تنتان وقتی سراغ دستشویی و این حرفها را گرفتید برق سه فازتان نپرد و در حالی که به صاحب باغ و خدم و حشم فحش مبسوطی دادید سر خر را کج نکنید به سمت شهر و به همه ماشینها و سگها و گربه های وسط راه چراغ ندهید و از روی سرعتگیرها پرواز نکنید و هی به خودتان دلداری ندهید که تا رسیدم خانه ماشین را ول می کنم وسط حیاط و می پرم توی دستشویی پارکینگ. چون ممکن است ریموت در را که فشار دادید ببینید آقای همسایه لبخند زنان درحال آب دادن گلهای باغچه است و در همان حین که نقشه توالت پارکینگتان نقش بر آب شد اینقدر حال روحیتان بد شود که به جای سلام و علیک محترمانه همیشگی با آقا خیلی ملو برایش دست تکان بدهید و بعدش هم جواب همه سوال های خانم همسایه را چرت و پرت بدهید و مثل بزغاله پله ها را چندتا یکی کنید و در را که برایتان بازکردند گوله شوید سمت دستشویی و از آن تو هی صدای فیلمهای پو.رنو بیاید بیرون. آره عزیزم، همیشه اول سؤال کن.