افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

زنان و مردان

دوشنبه 9 آذر 1388 13:23 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

   حکایت زنان و مردان، حکایت سیاه پوست و سفید پوست است. مادامی که زنان به خود نجنبند و مسئولیت زندگی خودشان را نپذیرند، همین آش است و همین کاسه.  

    هیچکس از اینکه برتر باشد و حرف آخر را بزند بدش نمی آید. سیاهان هم تا وقتی به خود نجنبیدند و سراغ فراگیری علوم نرفتند و مسئولیت قبول نکردند، همین آش بود و همین کاسه. 

   اما یادمان باشد، تا وقتی زنان به عنوان نیمی از جمعیت و عضو اصلی و انکار ناپذیر خانواده به عنوان کوچکترین اما مهمترین نهاد اجتماعی که در عین حال تاثیرگذار ترین نهاد نیز هست، به تعامل مناسب با جامعه نرسند، برای مردان هم همین آش است و همین کاسه!