افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بدون مقدمه

جمعه 7 اسفند 1388 21:05 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

در این کشوری که من در آن زندگی می کنم، بسیاری از حساسیتها و تعصبات مردان نسبت به همسرانشان و نتیجتاْ فشارها و اجحاف ها در این زمینه بدلیل جوّ موجود و حرف و حدیث مردم است نه باور قلبی و دلیل منطقی. این است که بسیاری از مردان بدون اینکه قلباْ به حجاب عقیده داشته باشند، به خاطر ترس از حرف مردم اجبار را بر منطق ترجیح می دهند.

پی نوشت: 

منظور از نگارش سطور بالا به هیچ وجه توجیه نیست، بلکه صرفاْ تعریف وضع موجود است.