افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

کارت منو بدین برم. (بر وزن ترانه محبوب "نامزدمو بدین برم")

چهارشنبه 26 اسفند 1388 12:48 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

*بدینوسیله برای آخرین بار به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخطار می کنم کارت سوخت مرا قبل از عید بدهد وگرنه هرچه دیده از چشم خودش دیده. 

*بدینوسیله به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام می دارم که کارت سوخت مرا زودتر به دستم برساند.

*بدینوسیله به آگاهی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می رساند که اینجانب "بیرون از حصار" به کارت سوختم احتیاج مبرم دارم. لذا مقتضیست ترتیبی اتخاذ گردد تا در این خصوص اقدام لازم صورت گیرد. 

*بدینوسیله به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مراتب نیاز خود به کارت سوخت را اعلام می دارم. 

*بدینوسیله به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  التماس می کنم کارت سوخت مرا بدهد.

*بدینوسیله به پای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می افتم که به من کارت سوخت بدهد. 

*بدینوسیله به استحضار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می رسانم که: 

 ای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، با هر زبونی بلد بودم گفتم، جون مادرت این کارت سوخت مار رو بده بیاد.